košík: 0 €
košík: 0 €

Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

Obchodné a dodacie podmienky upravujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky a sú záväzné aj pre kúpnopredajný proces bez uzavretej samostatnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka

Článok II.

Objednávanie tovaru

Kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formuláru (košík internetového obchodu), telefonicky alebo e-mailom uskutoční objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, množstvo tovaru, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob vykládky. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej odoslaním potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými a dodacími podmienkami a súhlasí s nimi. Po obdržaní objednávky predávajúci vystaví zálohovú faktúru na celé objednávané množstvo tovaru vrátane paliet, prípadných dopravných nákladov a nákladov na manipuláciu s tovarom a túto odošle objednávateľovi na jeho e-mail. Zaplatením kúpnej ceny objednávajúci potvrdzuje svoju objednávku a tým uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, na ktorej základe sa uskutoční dodanie objednaného tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť zálohu za vratné obaly, ktoré mu boli dodané na stavbu v zmysle zmluvných podmienok uvedených na stránkach a v cenníkoch jednotlivých výrobcov. Po vrátení vratných obalov je predávajúci povinný zaplatiť zálohu za tieto obaly v zmysle zmluvných podmienok uvedených na stránkach a v cenníkoch jednotlivých výrobcov.

Článok III.

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať e-mailom, prípadne telefonicky. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, tj. do doby zaplatenia. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo dôjde ku zvýšeniu ceny za tovar na strane dodávateľa predávajúceho alebo pokiaľ nie je schopný tovar za jeho uvedenú cenu v danej chvíli dodať z iných dôvodov. V takomto prípade bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo odoslaná na adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 5 pracovných dní). Predávajúci je rovnako oprávnený stornovať objednávku, keď platba za tovar nebola prevedená v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne a úplne pripísaná na účet predávajúceho.

Článok IV.

Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný priamo od výrobcov prípadne zo skladu spoločnosti JAŠIM spol. s r.o. kuriérskou službou alebo iným prepravcom.Sklad sa nachádza v Drienovskej Novej Vsi v areály bývalej tehelne. Dodacia lehota bude vzájomne dohodnutá a následne potvrdená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. V prípade odberu vlastnou dopravou je kupujúci povinný vopred dohodnúť termín odberu. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť meno a osobné údaje osoby, ktorá zabezpečí vyloženie a prevzatie tovaru a miesto vykládky. Pri dodávkach priamo na stavbu musí byť kupujúcim zabezpečená vhodná prístupová komunikácia pre ťažké nákladné automobily a tiež techniku na vyloženie tovaru (vysokozdvižný vozík o nosnosti min. 1,5 tony, resp. žeriav, ak si zákazník neobjednal automobil s hydraulickou rukou). V opačnom prípade zodpovedá kupujúci za vzniknuté škody a hradí všetky dodatočné náklady. Pokiaľ si kupujúci neobjedná dopravu automobilom s hydraulickou rukou, je povinný zabezpečiť na vlastné náklady bezodkladnú vykládku tovaru z dopravného prostriedku. Pokiaľ tak nevykoná, alebo sa doba vykládky z rôznych dôvodov neúmerne predĺži, môže predávajúci účtovať stojné v rovnakej výške, ako ho účtoval z týchto dôvodov prepravca. Pri doprave tovaru pomocou tretej osoby - prepravcu, zabezpečí kupujúci v prípade akejkoľvek vady na tovare komerčný zápis s popisom závady, aby bol tento dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, resp. výrobcovi.

Článok V.

Cena

Cenníková cena za tovar predstavuje cenu bez dopravy. Ceny za tehly,tvárnice PORFIX a debniace tvárnice platia pre ucelené odbery v celých paletách. Za menšie množstvá si účtujeme manipulačnú prirážku vo výške 20%. Cenníková cena je pre kupujúcich stanovená vrátane 20% DPH s následnou možnosťou odpočtu DPH u oprávnených osôb. Pri tovaroch, ktoré sú dodávané ako ucelené kamiónové dodávky je doprava zdarma. Pri tovaroch, u ktorých si zákazník zvolí dodanie prepravnou službou, budú pripočítané dopravné náklady zo skladov v Drienovskej Novej Vsi na miesto dodania, vyúčtované v rovnakej výške, ako ho účtoval prepravca .

Článok VI.

Platobné podmienky a fakturácia.

Tovar dodávame výhradne až po úhrade s výnimkou osobitných dohôd. Vysporiadanie vykonanej dodávky kupujúcemu riadnym daňovým dokladom vykoná predávajúci najneskôr do 7 dní od obdržania všetkých k tomuto úkonu potrebných podkladov (dodací list potvrdený kupujúcim, vyúčtovanie dopravného prepravcu atď.). Tovar  dodaný kupujúcemu, ktorý za tento tovar nezaplatil zostáva vlastníctvom predávajúceho, ktorý si môže kedykoľvek neuhradený tovar vyzvihnúť a odviezť na trovy kupujúceho do miesta, odkiaľ bol tovar privezený.

V prípade ak kupujúci mešká s úhradou už dodaného tovaru je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za omeškanie vo výške podľa platných predpisov.

Článok VII.

Reklamácie

Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci dodací list a potvrdí jeho prijatie na kópiu, ktorá zostane prepravcovi, ktorý ju bezodkladne postúpi predávajúcemu. Poškodenie jednej časti dodávky neoprávňuje kupujúceho na vrátenie celej zásielky. Zistené manká, škody alebo iné nedostatky súvisiace s dodávkou materiálu môže predávajúci uznať len v prípade, ak ich kupujúci uplatní do 24 hodín po prevzatí tovaru s doloženým komerčným záznamom o manku, škode alebo inom nedostatku, spísaného s prepravcom zásielky. Nepatrné odchýlky vo farbe a hmotnosti, podmienené surovinami a technikou spracovania, nemôžu byť predmetom reklamácie.

Článok VIII.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Všetky údaje ktoré zákazník zadáva podliehajú ustanoveniam . Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Prevadzkovateľom týchto stránok a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle uvedeného zákona je spoločnosti JAŠIM s.r.o. Zákazník registráciou súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou JAŠIM s.r.o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy zákazníkov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejňované, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou alebo platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovar (poskytnutie mena a adresy ).

Článok IX.

Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom ku skutočnosti, že informácie uvedené na webovej stránke sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našej webovej stránky.